محصولات

پی ال سی S7300 زیمنس

پر کاربردترین محصول شرکت زیمنس S7300 است که به دلیل داشتن ماژول های متعدد در کاربرد های مختلف استفاده می شود که در صنعت امروز ( خودروسازی – هسته ای و دیگر مصارف ) مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار برنامه نویسی این PLC نمایندگی زیمنس Simatic Manager است.

از دیگر قابلیت های این PLC می توان به شبیه سازی اشاره کرد که وجود خطا را در آن به حداقل می رساند. مزایا استفاده از S7300 قابلیت پردازش CPU بالا ، اتصال به شبکه پروفی باس و پروفی نت ، توانایی شبکه شدن با دیگر CPU ها و اتصال تا 32 ماژول و از همه مهم تر تنوع ماژول هاست.

توضیحات

ردیف
کد قطعه
موجودی
1
6EP1331-2BA10
موجود در نمایندگی الکتروجم
2
6EP1332-2BA10
موجود در نمایندگی الکتروجم
3
6EP1333-2AA01
موجود در نمایندگی الکتروجم
4
6EP1333-3BA00
موجود در نمایندگی الکتروجم
5
6EP1334-2AA01
6
6EP1334-3BA00
موجود در نمایندگی الکتروجم
7
6EP1336-3BA00
موجود در نمایندگی الکتروجم
8
6EP1351-1SH02
موجود در نمایندگی الکتروجم
9
6EP1436-3BA00
موجود در نمایندگی الکتروجم
10
6EP1437-3BA00
موجود در نمایندگی الکتروجم
11
6ES7307-1BA00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
12
6ES7307-1EA00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
13
6ES7307-1KA01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
14
6ES7312-1AE13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
15
6ES7312-5BE03-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
16
6ES7313-5BF03-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
17
6ES7313-6CF03-0AB0
18
6ES7314-1AG13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
19
6ES7314-6CG03-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
20
6ES7315-2AG10-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
21
6ES7315-2EH13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
22
6ES7315-2FH13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
23
6ES7315-6FF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
24
6ES7315-6TH13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
25
6ES7317-2AJ10-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
26
6ES7317-2EK13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
27
6ES7317-2FK13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
28
6ES7317-6FF03-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
29
6ES7317-6TK13-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
30
6ES7318-2AJ00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
31
6ES7318-3EL00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
32
6ES7318-3FL00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
33
6ES7321-1BH02-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
34
6ES7321-1BL00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
35
6ES7322-1BF01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
36
6ES7322-1BH01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
37
6ES7322-1BL00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
38
6ES7322-1HF01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
39
6ES7322-1HH01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
40
6ES7322-5HF00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
41
6ES7323-1BH01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
42
6ES7323-1BL00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
43
6ES7331-1KF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
44
6ES7331-1KF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
45
6ES7331-7HF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
46
6ES7331-7HF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
47
6ES7331-7KB02-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
48
6ES7331-7KB02-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
49
6ES7331-7KF02-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
50
6ES7331-7KF02-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
51
6ES7331-7NF00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
52
6ES7331-7NF00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
53
6ES7331-7NF10-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
54
6ES7331-7NF10-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
55
6ES7331-7PF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
56
6ES7331-7PF01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
57
6ES7331-7PF11-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
58
6ES7331-7PF11-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
59
6ES7332-5HB01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
60
6ES7332-5HB01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
61
6ES7332-5HD01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
62
6ES7332-5HD01-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
63
6ES7332-5HF00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
64
6ES7332-5HF00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
65
6ES7332-7ND02-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
66
6ES7332-7ND02-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
67
6ES7334-0CE01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
68
6ES7334-0CE01-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
69
6ES7334-0KE00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
70
6ES7334-0KE00-0AB0
موجود در نمایندگی الکتروجم
71
6ES7340-1AH02-0AE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
72
6ES7340-1CH02-0AE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
73
6ES7341-1AH01-0AE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
74
6ES7341-1CH01-0AE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
75
6ES7390-1AB60-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
76
6ES7390-1AE80-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
77
6ES7390-1AF30-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
78
6ES7390-1AJ30-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
79
6ES7392-1AJ00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
80
6ES7392-1AM00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
81
6ES7870-1AB01-0YA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
82
6ES7951-0KD00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
83
6ES7951-0KE00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
84
6ES7951-0KF00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
85
6ES7951-0KG00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
86
6ES7951-0KJ00-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
87
6ES7953-8LF20-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
88
6ES7953-8LG11-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
89
6ES7953-8LJ20-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
90
6ES7953-8LL20-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
91
6ES7953-8LM20-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
92
6ES7953-8LP20-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
93
6ES7972-0BA41-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
94
6ES7972-0BA51-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
95
6ES7972-0BA60-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
96
6ES7972-0BB12-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
97
6ES7972-0BB41-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
98
6ES7972-0BB51-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
99
6ES7972-0BB60-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
100
6GK1500-0EA02
موجود در نمایندگی الکتروجم
101
6GK1500-0FC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
102
6GK1704-1CW64-3AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
103
6GK1704-5CW64-3AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
104
6GK1901-0DA20-0AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
105
6GK1901-1BB10-2AA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
106
6GK7342-5DA02-0XE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
107
6GK7343-1EX11-0XE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
108
6GK7343-1EX21-0XE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
109
6GK7343-1EX30-0XE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
110
6GK7343-1GX21-0XE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
111
6GK7343-2AH01-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم
112
6GK7343-5FA01-0XE0
موجود در نمایندگی الکتروجم
113
6XV1820-5AH10
موجود در نمایندگی الکتروجم
114
6XV1830-0EH10
موجود در نمایندگی الکتروجم
115
6XV1840-2AH10
موجود در نمایندگی الکتروجم
116
RES7972-0BA12-0XA0
موجود در نمایندگی الکتروجم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پی ال سی S7300 زیمنس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *