محصولات

کنتاکتور زیمنس

وسیله ای است که در آن بصورت مغناطیسی تعدادی کنتاکت را قطع و وصل می کند که عموماً کنتاکتورها دارای سه کنتاکت یا تیغه اصلی به نام پلاتین میباشند.ساختمان کنتاکتورازسه قسمت اصلی بوبین ،هسته،تیغه پلاتین تشکیل شده است.

درکنتاکتورهای زیمنس یک تیغه کمکی  2تایی  بصورت دایمی برروی آن قراردارد.مزیت استفاده از کنتاکتور زیمنس :
امکان کنترل ازراه دور،کنترل مصرف کننده از چند محل ،قطع ووصل زیادواستهلاک کم وعمرآن نسبت به بقیه کنتاکتورها بیشتر است.کنتاکتور زیمنس بصورت ACوDCارائه می شود.

توضیحات

ردیف
کد قطعه
موجودی
1
3RH1122-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
2
3RH1122-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
3
3RH1131-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
4
3RH1131-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
5
3RH1140-1AB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
6
3RH1140-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
7
3RH1140-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
8
3RH1244-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
9
3RH1262-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
10
3RH1911-1BA01
موجود در نمایندگی الکتروجم
11
3RH1911-1BA10
موجود در نمایندگی الکتروجم
12
3RH1921-1CA01
موجود در نمایندگی الکتروجم
13
3RH1921-1CA10
موجود در نمایندگی الکتروجم
14
3RH1921-1DA11
موجود در نمایندگی الکتروجم
15
3RH1921-1DA11
موجود در نمایندگی الکتروجم
16
3RH1921-1EA11
موجود در نمایندگی الکتروجم
17
3RH1921-1FA04
موجود در نمایندگی الکتروجم
18
3RH1921-1HA22
موجود در نمایندگی الکتروجم
19
3RT1015-1AF01
موجود در نمایندگی الکتروجم
20
3RT1015-1AP01
موجود در نمایندگی الکتروجم
21
3RT1015-1BB41
موجود در نمایندگی الکتروجم
22
3RT1015-1BF41
موجود در نمایندگی الکتروجم
23
3RT1016-1AF01
موجود در نمایندگی الکتروجم
24
3RT1016-1AP01
موجود در نمایندگی الکتروجم
25
3RT1016-1BB41
موجود در نمایندگی الکتروجم
26
3RT1016-1BF41
موجود در نمایندگی الکتروجم
27
3RT1017-1AF01
موجود در نمایندگی الکتروجم
28
3RT1017-1AP01
موجود در نمایندگی الکتروجم
29
3RT1017-1BB41
موجود در نمایندگی الکتروجم
30
3RT1017-1BF41
موجود در نمایندگی الکتروجم
31
3RT1023-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
32
3RT1023-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
33
3RT1023-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
34
3RT1023-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
35
3RT1024-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
36
3RT1024-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
37
3RT1024-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
38
3RT1024-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
39
3RT1025-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
40
3RT1025-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
41
3RT1025-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
42
3RT1025-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
43
3RT1026-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
44
3RT1026-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
45
3RT1026-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
46
3RT1026-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
47
3RT1026-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
48
3RT1034-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
49
3RT1034-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
50
3RT1034-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
51
3RT1034-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
52
3RT1035-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
53
3RT1035-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
54
3RT1035-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
55
3RT1035-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
56
3RT1036-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
57
3RT1036-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
58
3RT1036-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
59
3RT1036-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
60
3RT1044-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
61
3RT1044-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
62
3RT1044-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
63
3RT1044-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
64
3RT1045-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
65
3RT1045-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
66
3RT1045-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
67
3RT1045-1BF41
موجود در نمایندگی الکتروجم
68
3RT1046-1AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
69
3RT1046-1AP00
موجود در نمایندگی الکتروجم
70
3RT1046-1BB40
موجود در نمایندگی الکتروجم
71
3RT1046-1BF40
موجود در نمایندگی الکتروجم
72
3RT1054-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
73
3RT1054-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
74
3RT1055-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
75
3RT1055-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
76
3RT1056-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
77
3RT1056-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
78
3RT1064-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
79
3RT1064-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
80
3RT1065-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
81
3RT1065-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
82
3RT1066-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
83
3RT1066-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
84
3RT1075-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
85
3RT1075-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
86
3RT1076-6AF36
موجود در نمایندگی الکتروجم
87
3RT1076-6AP36
موجود در نمایندگی الکتروجم
88
3RT1617-1AP03
89
3RT1627-1AP01
موجود در نمایندگی الکتروجم
90
3RT1647-1AP01
موجود در نمایندگی الکتروجم
91
3RT1916-1BB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
92
3RT1916-1BC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
93
3RT1916-1BD00
موجود در نمایندگی الکتروجم
94
3RT1916-1CB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
95
3RT1916-1CC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
96
3RT1916-1DG00
موجود در نمایندگی الکتروجم
97
3RT1916-1JJ00
موجود در نمایندگی الکتروجم
98
3RT1916-1JK00
موجود در نمایندگی الکتروجم
99
3RT1916-1JL00
موجود در نمایندگی الکتروجم
100
3RT1926-1BB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
101
3RT1926-1BC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
102
3RT1926-1BD00
موجود در نمایندگی الکتروجم
103
3RT1926-1CB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
104
3RT1926-1CC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
105
3RT1926-1CD00
موجود در نمایندگی الکتروجم
106
3RT1926-1ER00
موجود در نمایندگی الکتروجم
107
3RT1926-1QT00
موجود در نمایندگی الکتروجم
108
3RT1926-1QT00
موجود در نمایندگی الکتروجم
109
3RT1926-1TR00
موجود در نمایندگی الکتروجم
110
3RT1936-1C000
موجود در نمایندگی الکتروجم
111
3RT1936-1CB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
112
3RT1936-1CC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
113
3RT1936-1ER00
موجود در نمایندگی الکتروجم
114
3RT1936-1TR00
موجود در نمایندگی الکتروجم
115
3RT1956-1CB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
116
3RT1956-1CC00
موجود در نمایندگی الکتروجم
117
3RT1956-1CD00
موجود در نمایندگی الکتروجم
118
3TX7002-1AB00
موجود در نمایندگی الکتروجم
119
3TX7002-2AF00
موجود در نمایندگی الکتروجم
120
3TX7402-3A
موجود در نمایندگی الکتروجم
121
3TX7402-3J
موجود در نمایندگی الکتروجم
122
3TX7402-3J
موجود در نمایندگی الکتروجم
123
3TX7402-3R
موجود در نمایندگی الکتروجم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنتاکتور زیمنس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *